Ετεροαναφορές

 

Google Scholar (23.09.2018) Όλα Από το 2013
Παραθέσεις 657 253
h-index 11 8
i10-index 11 6