Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Ενεργειακοί έλεγχοι (audits).
  • Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας – Υλικά αλλαγής φάσης
  • Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διεργασιών με χρήση μεθόδων υπολογιστικών εργαλείων.